Obrazovanje

  • 2016. Završio II gimnaziju u Sarajevu- matematički smjer
  • 2019. Bachelor matematike – Prirodno-matematički fakultet Sarajevo
  • 2021. Odbranio magistarski rad na temu “Primjena Grebnerovih baza u dokazivanju teorema iz geometrije” rađen pod mentorstvom doc.dr. Manuele Muzike Dizdarević na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu

Kretanje u zaposlenju

  • 2022- Asistent iz oblasti Analiza na Odsjeku za matematičke i kompjuterske nauke Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu
  •  2020-2022. Nastavnik matematike u Katoličkom školskom centru Sv.Josip Osnovna škola i Srednja Medicinska škola Sarajevo
  • 2020-2020 Nastavnik matematike u Osnovnoj školi Kovačići
  • 2019-2019 Demonstrator na predmetu Geomtrija I na Prirodno matematičkom fakultetu u Sarajevu

Naučni radovi

  1. M.Čvorak, M. Muzika Dizdarević. Napoleon’s Theorem from the view point of Groebner bases, Matematički Vesnik 74 (2022), 289-300