Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Dipl. ing. hemije, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, hemija – opći smjer, naziv diplomskog rada: „Kompleksna jedinjenja molibdena(V) sa N-alkil supstituiranim salicilideniminima“

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, hemija – smjer Analitička hemija, naziv magistarskog rada: „Kolorimetrijska metoda praćenja inhibicije butirilholinesteraze uzrokovane organofosfatnim pesticidom“.

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, naziv doktorske disertacije: „Primjena fluorescentne metode sa fluoresceinom i beta-pikoeritrinom u mjerenju totalnog antioksidativnog kapaciteta moždanog tkiva čovjeka“

Kretanje u zaposlenju

juli 1997.- Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu, Katedra za organsku hemiju i biohemiju

Akademsko iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Redovni profesor

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U NASTAVNO ZVANJE:

maj 2018., Redovni profesor za oblasti organska hemija i biohemija