Obrazovanje

DODIPLOMSKI STUDIJ:

Bakalaureat inženjerske hemije
Prirodno–matematički fakultet Sarajevo, 2012.

Diplomski rad: „Sinteza i karakterizacija novog anionskog kompleksnog jedinjenja tetrametilamonij dihlorobis(N-butilsalicilideniminato-N,O) rutenat(III) (CH4)3N[RuCl2(C6H4OCHC4H9)2]“

POSTDIPLOMSKI STUDIJ:

Magistar inženjerske hemije
Prirodno–matematički fakultet Sarajevo, 2013.

Magistarski rad: „Spektroskopski i elektrohemijski dokazi interkalacije CT DNA sa Natrij bis[N-2-oksifenil-5-X-salicilideniminato-ONO]rutenat(III) kompleksima”

DOKTORSKI STUDIJ:

Doktor hemijskih nauka
Prirodno–matematički fakultet Sarajevo, 2018.

Doktorska disertacija:”Heteroleptički kompleksi rutenija sa flavonoidima: Sinteza, karakterizacija i struktura”

Akademsko iskustvo

IZBOR U NASTAVNIČKO ZVANJE:

Docent

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U  NASTAVNIČKO ZVANJE:

28.10.2020. Docent za oblast Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

2020 Docent za oblast Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

DATUM I OBLAST POSLJEDNJEG IZBORA U ZVANJE:

2016 – 2020 Viši asistent za oblasti Anorganska hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo

2013 – 2016 Asistent za oblasti Anorganska hemija i Analitička hemija, Odsjek za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Sarajevo